Europejska
Wyższa Szkola Prawa i Administracji

www.ewspa.edu.pl

Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych 

Liceum „LEX” dla Dorosłych

www.europejskie.edu.pl

Chaussee de Vleurgat 159, Bruksela, Belgia

Telefon: 0032 483 59 76 93

Jesteś Polakiem mieszkającym i
pracującym za granicą?

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe i status społeczny?


Nie trać więcej czasu i nie rezygnuj z ambitnych marzeń!

Rozpocznij studia w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji

W Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Domu Polskim
istnieje możliwość realizowania kształcenia w rożnych specjalnościach. Istnieje
możliwość podjęcia nauki również w liceum ogólnokształcącym jak także w liceum „LEX” z elementami przedmiotów prawniczych.

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość:

 

- dzięki toku zajęć w trybie 3 semestrów w ciągu roku kalendarzowego studia trwają 3,5 roku!

- kontakt z tutorem poprzez Śródki teleinformatyczne

- wykłady prowadzone prze wybitnych specjalistów danej dziedziny

- praktyka w klinice prawa

- możliwość uczęszczania na wykłady otwarte EWSPA w całej Europie

- możliwość wzięcia udziału w programie „BIURO KARIER”

- po ukończeniu studiów możliwość skorzystania z programu „POLSKI ABSOLWENT”

Dostępne specjalności:

specjalista ds. zamówień publicznych i funduszy strukturalnych, prawo i finanse samorządu terytorialnego, prawo i administracja europejska, postępowanie administracyjne i sądowa kontrola administracji, prawo konsularne i administracja europejska,

 

specjalista/doradca upadłości i procesów naprawczych przedsiębiorstw, doradca ds. upadłości konsumenckiej,

 

doradztwo podatkowe i celne,

prawo i finansowanie inwestycji budowlanych, prawo finansowe i nieruchomości,

 

zarządzanie prawami własności intelektualnej i przemysłowej, prawna ochrona wizerunku osób publicznych, prawo i nadzór korporacyjny, doradca prawa i finansów w biznesie, prawo inwestycji finansowych/giełdowych, doradca z zakresu prawa gospodarczego, obrót gospodarczy w Unii Europejskiej, prawo kontraktów międzynarodowych,

 

specjalista z zakresu prawa medycznego,  prawo i administracja publicznych i prywatnych jednostek służby zdrowia, prawo i finansowanie jednostek służby zdrowia,

 

mediator w sprawach gospodarczych, mediator w sprawach rodzinnych,

 

system opieki społecznej w UE, opiekun prawny osób starszych i niepełnosprawnych,
specjalista ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo pracy i zarządzanie
zasobami ludzkimi,

 

rachunkowość, prawo podatkowe i ubezpieczenia społeczne, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, ochrona praw uchodźców i cudzoziemców, media i prawo prasowe, specjalista ds. prawa i nadzoru bankowego, prawo i finansowanie ochrony środowiska, prawo turystyczne, prawo transportu drogowego, morskiego i lotniczego, antyczne fundamenty kultury prawnej, psychologia sadowa, dochodzenie i egzekucja roszczeń w Unii Europejskiej.

Wszystkie specjalności realizowane są na podstawie programu studiów na kierunku PRAWO

wzbogaconego o przedmioty fakultatywne z danej specjalności.

Liczba semestrów – 10 semestrów, studia niestacjonarne, distance learning , hologram learning – okres studiów 3,5 roku!

Informacje: www.ewspa.edu.pl, 0483 59 76 93, asnarski@ewspa.edu.pl 


Do odbywania studiów w uczelni może być dopuszczona osoba, która spełnia warunki rekrutacji ustalone przez uczelnię oraz ma świadectwo dojrzałości w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia jednolite magisterskie (podstawa prawna: art. 169 ustawy z 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym, DzU nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).