Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ważna na terenie Belgii - zobacz w jakim zakresie

Opublikowany 2015/10/09

Wciąż rośnie wskaźnik osób, które rezygnują z wykupienia ubezpieczeń przed wyjazdem za granicę – zwłaszcza wśród Polaków. Na wstępie chcę zaznaczyć, że wbrew powszechnemu przekonaniu, 

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ nie gwarantuje pełnego pakietu świadczeń ani pełnego dostępu do lekarza w państwach Unii Europejskiej!

Czy Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest przydatna na terenie Belgii?

 

Okazuje się, na podstawie badań przeprowadzonych na zlecenie grupy ubezpieczeniowej Europa przez instytut IMAS, że ponad połowa Polaków wyjeżdżających w ubiegłym roku za granicę nie wykupiła dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Przeciętny Polak wybierający się za granice uważa, że sama karta EKUZ gwarantuje mu pomoc medyczną w każdym kraju UE oraz uważa, że pomoc ta realizowana jest w identyczny sposób jak w Polsce. Niektórzy wyjeżdżający nie widzą potrzeby dodatkowego ubezpieczenia, twierdzą, że nigdy im się nic nie stało i w związku z tym nie chcą wydawać dodatkowych pieniędzy. Czy to na pewno rozsądne podejście do sprawy?

 

Nie mniej jednak, coraz więcej osób wyrabia w NFZ Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Zawsze ma ją przy wyjeździe do UE 26 proc. osób, a sporadycznie 16 proc. Z pewnością nie bez znaczenia pozostaje fakt, że karta taka wydawana jest bezpłatnie i w przypadku potwierdzenia uprawnień do posiadania takiej karty – wydawana jest od ręki.

Tymczasem za dodatkowe ubezpieczenia trzeba zapłacić około 50-150 zł od osoby za 14 dni. Jej koszt jest także uzależniony od tego, jakie świadczenia i do jakiej kwoty pokrywa. Im jest ich więcej i im są bardziej skomplikowane, tym za dodatkowe ubezpieczenie trzeba więcej zapłacić. Polacy wciąż nie mają pełnej świadomości co do tego, jak wygląda kwestia opieki zdrowotnej na terenie Unii Europejskiej. Niewiedza ta może być bardzo kosztowna.

Jak to jest z europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ? Co nam gwarantuje przy pobycie w Belgii? Za co trzeba dopłacić lub ponieść 100% kosztów?

Na podstawie EKUZ przysługują świadczenia medyczne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający pomocy ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim. Osoby ubezpieczone w NFZ mogą korzystać z opieki zdrowotnej w Belgii na takich samych zasadach jak jej obywatele. Jednakże trzeba wiedzieć, że pomimo, iż posiadacze Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą korzystać z opieki medycznej sprawowanej we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej w Belgii., to nie wszystkie placówki mają jednak podpisane umowy z kasami chorych – tam leczenie jest droższe. Dlatego zanim wybierzesz placówkę medyczną na terenie Belgii – sprawdź czy ma podpisaną umowę z kasą chorych!

 

<p>Jak wygląda transport medyczny z Belgii do Polski?</p> EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu sanitarnego na terenie Belgii (wyjątek stanowi wezwanie karetki do wypadku przy pracy),nie zapewnia także transportu medycznego do Polski. Zatem – transport sanitarny na terenie Belgii jest odpłatny i nie przysługuje za niego zwrot (refundacja). Kosztów transportu sanitarnego do Polski nie są także pokrywane w ramach karty EKUZ! Dlatego zalecam wykupienie polisy ubezpieczenia zdrowotnego.

Czy porada i leczenie lekarskie jest w pełni refundowane?

Porada i leczenie lekarskie z kartą EKUZ wymaga udziału własnego w wysokości 25%-40%. Taka sama sytuacja ma miejsce przy wizycie u stomatologa. Jeśli chodzi o leczenie specjalistyczne, to sytuacja wygląda następująco:

• za leczenie ambulatoryjne należy zapłacić pełną cenę, a potem można się ubiegać o zwrot

części poniesionych kosztów

• przy leczeniu specjalistycznym pacjent pokrywa 40% kosztów

• za pobyt w szpitalu trzeba zapłacić ryczałt – pierwszy dzień to koszt 41,14 euro, każdy

następny dzień to koszt rzędu 14,14 euro i 5,02 euro dla dzieci

• leki stosowane przy hospitalizacji to dzienny, zryczałtowany koszt 0,62 euro

Czy leki są objęte refundacją w pełnym zakresie?

Każdy lekarz jest uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją od 0% do 80%. Wykupując leki, należy okazać farmaceucie swoją EKUZ. Za przepisanie recepty trzeba zapłacić 2 euro.

Podkreślam raz jeszcze, że za leczenie ambulatoryjne czy stomatologiczne i leki, pacjent musi zapłacić pełną cenę. Następnie może ubiegać się o zwrot części poniesionych kosztów. W trakcie pobytu na terenie Belgii można ubiegać się o refundację za nasze leczenie. W tym celu należy złożyć wniosek do belgijskiej kasy chorych. Do wniosku załączamy:

• zaświadczenia wydane przez lekarza (Attestation de soins donnés/Getuigschrift voor verstrekte hulp),

• EKUZ,

• rachunki ze szpitala, dowody zapłaty z aptek i kopie wszystkich recept.

Także po powrocie do Polski, o refundację możemy ubiegać się we właściwym oddziale NFZ, można złożyć wniosek o zwrot kosztów leczenia (załączając również wyżej wymienione dokumenty).

Jaki z tego wniosek? Planując wyjazd za granicę – zawsze warto mieć wykupione dodatkowe ubezpieczenie.