Kiedy szkoła może wydalić ucznia?

Opublikowany 2013/08/18

Dziecko nie może zostać wydalone ze szkoły bez ważnych powodów, zwłaszcza w przypadku szkoły podstawowej! O czym warto wiedzieć przy tego typu problemach? Zobacz co pisze na ten temat specjalista!

Kiedy szkoła może wydalić ucznia?

Patryk ma 7 lat i uczęszcza do jednej ze szkół w Brukseli. Ponieważ przebywa w Belgii od niedawna, nie włada perfekcyjnie językiem francuskim, stąd też ma zaległości w nauce. Ostatniego dnia szkoły dyrektorka oznajmia mamie chłopca, że jest on dzieckiem mało komunikatywnym i w związku z tym podjęła decyzję o jego wydaleniu ze szkoły.

O czym należy wiedzieć?

Dziecko nie może zostać wydalone ze szkoły bez ważnych powodów, zwłaszcza w przypadku szkoły podstawowej!

 

Art. 81 i 89 rozporządzenia „Misja” z 24 lipca 1997 r. podkreśla, że uczeń regularnie uczęszczający do szkoły Wspólnoty Francuskiej może zostać definitywnie wydalony tylko w konkretnych przypadkach. Należą do nich czyny, które:

  • naruszają nietykalność cielesną, psychiczną lub moralną pracownika szkoły (np. nauczyciela) lub innego ucznia,
  • zagrażają sprawnemu funkcjonowaniu szkoły,
  • spowodowały, że szkoła poniosła poważne szkody materialne lub moralne.

Czyny te muszą być natury dyscyplinarnej. Złe wyniki nigdy nie mogą uzasadniać wykluczenia. Uczeń musi być sprawcą zarzucanych mu czynów, których udowodnienie należy do szkoły. Katalog czynów zaliczanych do poważnych znajduje się w rozporządzeniu z 30 czerwca 1998 r. „Dyskryminacja”. Należą do nich m.in.:

  • świadome zadanie ciosów innemu uczniowi lub pracownikowi szkoły,
  • posiadanie broni, przedmiotów tępych lub nielegalnych substancji w placówce lub jej bezpośrednim sąsiedztwie albo ich wniesienie na ten teren,
  • świadome i wielokrotne wywieranie nacisku psychicznego lub też ściąganie haraczy.

Jeszcze innym powodem wydalenia ucznia może być jego upośledzenie umysłowe, ale musi być ono potwierdzone diagnozą lekarską.

 

Procedura jest dość długa

W przypadku zaistnienia jednej z powyższych przesłanek dyrektor szkoły wzywa ucznia i jego opiekunów prawnych (np. rodziców) listem poleconymw celu przesłuchania. Wezwanie musi zawierać uzasadnienie, czyli stawiane uczniowi zarzuty; musi też wyraźnie wskazywać, że rozpoczęta procedura może prowadzić do definitywnego wydalenia ze szkoły.

Rodzicom mogą towarzyszyć osoby przez nich wybrane (np. prawnik, tłumacz, przyjaciel itp.). Pomiędzy powiadomieniem o spotkaniu a przesłuchaniem muszą być przewidziane cztery dni robocze. Jest to konieczne, aby uczeń i jego rodzice mogli się przygotować i zapoznać z przedstawionymi przez szkołę zarzutami. Jeśli czyny są bardzo poważne, dyrektor szkoły może tymczasowo zawiesić ucznia na czas trwania procedury, ale nie dłużej niż na 10 dni szkolnych.

Z przesłuchania sporządza się raport, który następnie podpisują rodzice. Jeśli uważają, że raport nie jest kompletny lub się z nim nie zgadzają, mogą dodać do niego własne zastrzeżenia.

W przypadku, gdy opiekunowie ucznia się nie stawią lub odmówią podpisania protokołu, procedura trwa dalej.

Po konsultacji z radą pedagogiczną i psychologiem z centrum PMS (Centre Psycho-Médico-Sociaux) dyrektor szkoły (dla szkół organizowanych przez Wspólnotę Francuską) podejmuje decyzję o wykluczeniu (lub nie) ucznia ze szkoły. O decyzji tej informuje się rodziców listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku wydalenia ucznia list powinien zawierać powód wydalenia ucznia wraz z uzasadnieniem oraz wskazówki dotyczące możliwości odwołania się od powyższej decyzji.

Jeśli nie zaistniała żadna z powyższych przesłanek, należy zwrócić się o pomoc do rzecznika praw dziecka lub do serwisu mediacyjnego.

 

Prawnik i tłumacz przysięgły przy Sądzie I Instancji w Brukseli Jolanta Bogdańska

 

 

 Le Délégué général aux droits de l’enfant

Rue des Poissonniers 11-13 Bte 5

1000 Bruxelles

tel.: 02/223 36 99

fax: 02/223 36 46

e-mail: dgde@cfwb.be

 

Adresy i numery telefonów serwisu mediacyjnego w poszczególnych dzielnicach znajdują się na stronie: http://www.mediation-scolaire.be/mediation-scolaire_paysages.php#bxl

Kazus oparty na rzeczywistych wydarzeniach. Dane zostały tak zmienione, aby oddać istotę sporu, ale nie naruszyć zasady poufności postępowania. Wszelka zbieżność imion i faktów jest przypadkowa.

Artykuły zgromadzone w niniejszej rubryce nie stanowią w żadnym wypadku konsultacji prawnej, nie są wyczerpujące oraz autor nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.